Tarihçe

Üniversite Yönetim Kurulu’nun 18.01.1990 tarih ve 184 sayılı toplantı kararı ile İ.T.Ü. Yönetmeliği kabul edilmiş olup; 30.03.1990 tarih ve 20477 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren Kurum Arşivi olarak görev yapmaktayız. Üniversite Yönetim Kurulu’nun 12.04.2007  tarih ve 731 sayılı toplantı kararı ile İ.T.Ü. Arşiv Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır

Kanun:
 28/9/1988 tarihli ve 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 
Yürütme:
Kamu kurumları tüm arşiv işlemlerini, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete, 16.05.1988 tarih ve 19816 sayıhükümlerine göre yürütür.