Genel Bilgiler

TÜRK ARŞİV TARİHİ
Tarih 1927 Başvekalet Kalem-i Mahsus Müdürlüğü’ne bağlı Mahzen-i Evrak Mümeyyizliği
Tarih 1929 Baş Muamelat Müdürlüğüne bağlı
Tarih 1933 2187 Sayılı Kanunla, Başvekalet Evrak ve Hazine-i Evrak Müdürlüğü
Tarih 1937 3154 Sayılı Kanunla, Başvekalet Müsteşarı’na bağlı müstakil Arşiv Dairesi
Tarih 1943 4443 Sayılı Kanunla Başvekalet Müsteşarına bağlı Başvekalet Arşiv Umum Müdürlüğü
Tarih 1954 6330 Sayılı Kanunla Başvekalet Teşkilatı Hakkında Kanun’da yer aldı
Tarih 1976 Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı kuruldu
Tarih 10 ekim1984 3056 Sayılı Kanun’la Başbakanlık Kanunu çerçevesinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruldu.

ARŞİVİN ÖNEMİ
Geçmiş ile bugün arasında irtibat kurar,
Ülkenin tapusu, milletin hüviyet vesikası,
Bir nevi hatıratı,
Milletin bütün varlığı, hakları ve özellikleri ile onu geçmişinden bugüne, bugününden yarına bağlayan temel dayanağı, en değerli kültür ve tarih hazinesi.
Bir milletin en değerli hazinesi olarak;
Devletin ve fertlerin haklarını,
Milletlerarası münasebetleri belgeler ve korur.
Ait olduğun devrin örf ve adetlerini sosyal yapısını, müesseselerini ve bunlar arasındaki münasebetleri ortaya koyarlar.

ARŞİVİN GÖREVİ VE FONKSİYONLARI
Arşiv malzemesini tespit etmek ve ayırmak,
Arşiv malzemesini kayba uğramaktan kurtarmak
Arşiv malzemesini gerekli şartlarda saklamak
Arşiv malzemesini yararlanmaya sunmak

ARŞİVİST
Geçmişin bekçisi Geleceğin koruyucusu:
-Arşiv dokümanını toplar
-Arşiv dokümanını korur
-Arşiv dokümanını tasnif eder
-Arşiv dokümanını değerlendirir

ARŞİV MALZEMESİ
1-Türk Devlet ve millet hayatını ilgilendiren
2-En son işlem tarihi üzerinden otuz yıl geçmiş veya üzerinden onbeş yıl geçtikten sonra kesin sonuca bağlanmış,
3-Kurumların işlemleri sonucunda teşekkül etmiş ve onlar tarafından muhafazası gereken,
4-Türk milletinin geleceğine tarihi, siyasi, sosyal, kültürel, hukuki ve teknik değer olarak intikal etmesi gereken,
5-Devlet hakları ile milletlerarası hakları belgelemeye, korumaya,
6-Tarihi, hukuki, idari, askeri, iktisadi, dini, ilmi, edebi, estetik, kültürel, biyografik, jeneolojik ve teknik herhangi bir konuyu aydınlatmaya, düzenlemeye, tespite yarayan,
7-Ayrıca ait olduğu devrin ahlak, örf ve adetlerini veya çeşitli özelliklerini belirten,
8-Her türlü yazılı evrak, defter, resim, plan, harita, proje, mühür, damga, fotoğraf, film, ses ve görüntü bandı,baskı ve benzeri belgeleri ve malzeme

ARŞİVLİK MALZEME
1-Arşiv malzemesi tarifinde sayılan her türlü belge ve malzemeden zaman bakımından henüz arşiv malzemesi vasfını kazanmayanlar,
2-Son işlem tarihi üzerinden yüzbir yıl geçmemiş memuriyet sicil dosyaları,
3-Devletin gerçek ve tüzel kişilerle veya yabancı devlet ve milletlerarası kuruluşlarla akdettiği ikili ve çok taraflı milletlerarası anlaşmalar,
4-Tapu tahrir defterleri, tapu ve nüfus kayıtları,
5-Aynı özellikteki vakfiyelerden ait oldukları kamu kurum ve kuruluşları ile il, ilçe, köy ve belediyelere ait sınır kağıtları gibi belgeler.

Kaynak: Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü